Olga Zavershinskaya (armene)

Olga Zavershinskaya (armene)

The young photographer Olga Zavershinsky from Voronezh. Very creative and unconventional approach to creativity.

Читать далее →